Bakterie odpowiadające za rozwój Legionelli są niezwykle uciążliwe i stanowią poważny problem dla zarządców budynków i gmin. Ich namnażanie i przedostawanie się do dróg oddechowych człowieka jest niezwykle łatwe- do rozwoju pałeczek Legionelli wystarczy wilgotne, chłodne, zacienione miejsce, a ich przenoszenie odbywa się przez aerozol wodno- powietrzny, czyli mieszaninę zakażonej wody z powietrzem.

Zwalczanie Legionelli – bakterie Legionelli w normach prawnych

Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej d spożycia przez ludzi, bakterie Legonelli znane są jako jedne z naturalnie występujących w środowisku naturalnym- również na obszarze Polski. Drobnoustroje te rozwijają się w wodach powierzchniowych, w szczególności w wodach stojących, miejscem ich namnażania są również instalacje wodne, przede wszystkim ciągi dostarczające ciepłej wody użytkowej.

Wytyczne dotyczące dopuszczalnego stężenia pałeczek Legionelli wskazują, że ich ilość w 100 ml ciepłej wody użytkowej nie powinna przekraczać 100 bakterii, a w przypadku wody przeznaczonej do użytkowania w szpitalach i obiektach pełniących funkcje lecznicze- 50 jtk na 1000 ml.

Usuwanie źródeł zakażenia Legionellą – czym jest biofilm?

Namnażanie się bakterii chorobotwórczych odbywa się w określonych warunkach – biofilmie – czyli powłoce zbudowanej z komórek wielu mikroorganizmów, otoczonych przez materię organiczną i mineralną, dającą możliwości wzrostu i namnażania drobnoustrojów. W takim właśnie środowisku bakterie Legionelli mają możliwość swobodnego rozmnażania się. Dodatkowymi aspektami warunkującymi zintensyfikowane namnażanie się szkodliwych drobnoustrojów są:

  • podwyższona temperatura wody w instalacjach wodociągowych (około 25- 45°C),
  • wysoki stopień skorodowania konstrukcji wodociągowych,
  • wahania ciśnienia wody,
  • brak lub zbyt niskie stężenie substancji dezynfekujących w instalacji wodociągowej,
  • miejsca zastania wody w instalacji oraz
  • inne czynniki biotyczne.

Aby skutecznie pozbyć się bakterii Leginelli należy zminimalizować lub zlikwidować możliwość namnażania się drobnoustrojów chorobotwórczych- czyli pozbyć się biofilmu i możliwości jego odtworzenia się.

Metody zwalczania Legionelli

Aktualnymi metodami stosowanymi w walce z pałeczkami Legionelli są:

  • przegrzew instalacji wodociągowej lub klimatyzacyjnej,
  • działanie na instalację promieniowaniem ultrafioletowym przez zastosowanie membran i lamp UV,
  • chlorowanie lub
  • jonizacja instalacji.

Przegrzew instalacji

Inaczej zwany dezynfekcja termiczną, polega na podgrzaniu wody w instalacji w sposób, który zapewni temperaturę minimalną 70 C w każdym punkcie czerpalnym. Zapewnia to usunięcie drobnoustrojów zasiedlających do tej pory instalację, jednocześnie nie wymaga użyci do tego celu specjalistycznego sprzętu. Niestety metoda ta nie eliminuje całkowicie biofilm, dlatego też nie jest metodą w pełni skuteczną- dezynfekcja termiczna powinna być przeprowadzana okresowo, co nie jest wskazane z uwagi na znaczne podnoszenie ryzyka powstania korozji instalacji.

Oddziaływanie promieniowaniem ultrafioletowym

W instalacji (najczęściej przy punktach wyjściowych) umieszczane są specjalne lampy lub membrany emitujące promieniowanie ultrafioletowe, które powoduje eliminowanie drobnoustrojów chorobotwórczych przemieszczających się wraz z ruchem wody.

Chlorowanie wody z zastosowaniem dwutlenku chloru

Działanie silnie utleniające dwutlenku chloru, podawanego do instalacji wodociągowej przez specjalne generatory gwarantuje całkowitą eliminację bakterii Legionelli i innych drobnoustrojów z wody. Niestety, oddziaływanie silnie rozpuszczalnego w wodzie dwutlenku chloru nie sprawdza się przy obszernych instalacjach- spadek generowanego stężenia wraz z odległością zmniejsza bakteriobójcze właściwości środka. Chlorowanie wywołuje ponadto uwalnianie na skutek rozkładu dwutlenku chloru- chloran i chloryn do instalacji oraz powodowanie korozji.

Jonizacja wody- wysoce efektywna i bezpieczna technologia eliminacji bakterii Legionelli

Metoda ta całkowicie usuwa powstały w instalacji biofilm, odrywając jego zarzewia, które wypłukiwane są wraz z prądem wody. Likwidacja biofilmu powstałymi w procesie elektrolizy jonami srebra i miedzi, skutecznie eliminuje możliwość namnażania się bakterii chorobotwórczych, w tym bakterii Legionelli. Jest to metoda wymagająca zastosowania wyspecjalizowanych elektrod z czystego srebra i miedzi oraz fachowej wiedzy, umożliwiającej niezależne sterowanie ilością dawkowanych metali.

Materiał zewnętrzny.